Algemene voorwaarden

KIESTRA  TOEGANGSTECHNIEK

Gevestigd te Eindhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17094996

1.Algemeen

a.In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

– Kiestra: Kiestra Toegangstechniek, gevestigd: Baltesakker 15, 5625 TC Eindhoven

– Wederpartij: de contractuele wederpartij van Kiestra cq. de partij tot wie Kiestra zijn aanbieding heeft gericht.

b.Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Kiestra gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten voor zover daarvan niet schriftelijk is afgeweken. De wederpartij aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht, ook wanneer de voorwaarden van de wederpartij anders zouden luiden. Elke toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

c.Bedingen waarbij van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken zijn slechts van kracht, voor zover zij schriftelijk door Kiestra zijn bevestigd. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, door Kiestra te eniger tijd toegepast of getolereerd ten voordele van de wederpartij, geven deze laatste nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking, als voor hem vaststaand, voor zich op te eisen.

d.Specifieke bedingen in overeenkomsten waarin van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, prevaleren boven de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

e.De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverlet. Ingeval van vernietiging of nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, dient de bepaling welke qua strekking het meest beantwoordt aan de nietige bepaling als geldig te worden aangemerkt.

2.Aanbiedingen, verstrekte gegevens

a.Alle aanbiedingen en offertes van Kiestra zijn, tenzij anders is overeengekomen, vrijblijvend. Kiestra is eerst gebonden nadat hij een opdracht heeft aanvaard. Van aanvaarding door Kiestra is gebleken indien zulks schriftelijk is geschiedt of indien Kiestra reeds begonnen is met de uitvoering van de opdracht. Kiestra is gerechtigd opdrachten niet te aanvaarden in welk geval hij de wederpartij hiervan binnen 14 dagen schriftelijk zal berichten.

b.Alle gegevens over technische specificaties, kleuren en kleurstellingen, toepassingen, prijzen en andere informatie, opgenomen in verkoopbrochures, advertenties, prijslijsten en overige door Kiestra verstrekte beschrijvingen hebben slechts het karakter van aanduidingen en zijn daarom niet bindend voor Kiestra. Hetzelfde geldt ten aanzien van getoonde of verstrekte monsters.

3.Prijzen en prijsaanpassingen

a.Tenzij anders is overeengekomen zijn de afgegeven prijzen gebaseerd op levering “Af-Magazijn” van Kiestra. Eventuele vracht- en/of behandelingskosten worden separaat in rekening gebracht. Alle prijzen zijn netto en luiden in Nederlandse euro’s, exclusief omzetbelasting.

b.lndien na de aanvaarding van een opdracht een wijziging optreedt in de prijzen van materialen of grondstoffen, verhouding van betaalmiddelen, vrachttarieven, in- of uitvoerrechten, belastingen of andere prijsvormende factoren voor Kiestra of de leveranciers van Kiestra waardoor de kostprijs voor Kiestra hoger wordt dan op het moment van aanvaarding van de opdracht, is Kiestra gerechtigd deze prijsverhoging door te berekenen aan de wederpartij ook indien deze verhoging reeds te voorzien, maar nog niet exact te bepalen was, op het ogenblik van het tot stand komen van deze overeenkomst.

c.In geval van wijziging in een door Kiestra aangenomen opdracht, welke op verzoek van de wederpartij is doorgevoerd, is Kiestra gerechtigd de door die wijziging veroorzaakte meerkosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

4.Levering, afname, levertijd

a.Kiestra heeft aan zijn leveringsplicht voldaan, en de zaken zijn derhalve geleverd, indien hij de zaken op het overeengekomen tijdstip aan de wederpartij aanbiedt. Als zodanig geldt de melding aan de wederpartij dat de zaken gereed staan voor afname.

b.Indien de wederpartij weigert de zaken in ontvangst te nemen zullen de kosten van de retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van de wederpartij komen. In zodanig geval zal Kiestra de zaken voor een periode van maximaal 30 dagen na aanbieding opslaan en de wederpartij schriftelijk berichten dat deze de zaken kan afhalen tegen contante betaling. Na verloop van deze termijn zal Kiestra gerechtigd zijn naar eigen goeddunken over de zaken te beschikken. Onder meer is Kiestra gerechtigd de zaak voor en namens de wederpartij te verkopen en de opbrengst hiervan in mindering te brengen op de ter zake op naam van de wederpartij openstaande facturen. Niet te min blijft de wederpartij verplicht om het (restant) factuurbedrag met betrekking tot die betreffende zaak aan Kiestra (volledig) te voldoen.

c.Kiestra is gerechtigd om in gedeelten te leveren.

d.De opgegeven levertijd geldt als indicatie en vangt aan op de dag, waarop Kiestra de opdracht heeft aanvaard. De levertijd is geen fatale termijn; het enkele overschrijden daarvan levert geen verzuim op.

e.De navolgende omstandigheden schorten de levering op:

het niet op tijd nakomen door de wederpartij van enige betalingsverplichting;alle gevallen van overmacht als nader geschreven in artikel 10.

5.Eigendomsvoorbehoud en zekerheidsstelling

a.De eigendom van de zaken gaat pas op de wederpartij over zodra deze al zijn verplichtingen uit de met Kiestra gesloten overeenkomst is nagekomen.

b.Zonder schriftelijke toestemming van Kiestra is de wederpartij niet gerechtigd de zaken in welke vorm dan ook te vervreemden, te bezwaren, te verpanden of anderszins in de macht van derden te brengen, zolang de eigendom niet op hem is overgegaan.

c.Zolang het eigendomsvoorbehoud van kracht is, zal Kiestra gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de zaken. De wederpartij zal aan Kiestra alle medewerking verlenen teneinde Kiestra in de gelegenheid te stellen het in lid a opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door de terugneming van de zaken.

d.Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden dan is de wederpartij verplicht Kiestra zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden hiervan op de hoogte te stellen.

e.De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van Kiestra de vorderingen die de wederpartij op zijn afnemers verkrijgt wegens het verwerken van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan Kiestra te verpanden op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 van het Burgerlijk Wetboek.

f.De wederpartij is verplicht om medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Kiestra ter bescherming van zijn eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

g.Kiestra is voor en tijdens de uitvoering van zijn overeenkomst met de wederpartij gerechtigd om, indien hij op goede gronden vreest dat de wederpartij niet of niet tijdig in staat zal zijn om zijn betalingsverplichtingen jegens Kiestra na te komen, nadere betalingscondities te stellen dan wel de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten totdat de wederpartij desgevraagd binnen de daartoe gestelde termijn voldoende zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Indien de wederpartij hiermee in gebreke blijft, heeft Kiestra aan zijn leveringsplicht voldaan door hem de zaken tegen gelijktijdige betaling door de wederpartij aan te bieden.

6.Risico overgang

De zaken zijn in geval van levering “Af-Magazijn” voor rekening en risico van de wederpartij vanaf het moment, dat deze bij Kiestra voor vervoer gereed staan en dit schriftelijk aan de wederpartij is medegedeeld. Het verzekeringsrisico is voor rekening van de wederpartij.

7.Betaling, kredietbeperkingstoeslag, incasso

a.Alle betalingen dienen zonder enige aftrek, korting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op een door Kiestra op te geven bankrekening.

b.Op alle facturen wordt een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening gebracht welke niet door de wederpartij is verschuldigd indien hij de factuur geheel overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid voldoet.

c.Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

d.Over een achterstallig (restant)bedrag is de wederpartij, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag rente verschuldigd ter grootte van 2% per maand of gedeelte daarvan alsmede de met de inning verband houdende gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste op 15% van het betreffende bedrag worden bepaald.

e.Het in het vorige lid bepaalde ontneemt Kiestra niet de bevoegdheid om de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze, voor zover nog niet uitgevoerd, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd haar recht schadevergoeding te vorderen.

f.Ingeval van faillissement of surseance van betaling van de wederpartij dan wel stillegging of liquidatie van zijn onderneming, heeft Kiestra het recht alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk op te eisen.

8.Klachten en garantie

a.Klachten betreffende de geleverde zaken kunnen alleen dan in behandeling worden genomen indien de wederpartij en/of diens afnemer alle ter zake geldende gebruikers instructies heeft opgevolgd. Geen enkele klacht kan in behandeling worden genomen wanneer de wederpartij tot verwerking of doorlevering is overgegaan terwijl hij het beweerd gebrek had kunnen constateren. Evenmin kunnen klachten in behandeling worden genomen op grond van technisch onvermijdbare afwijkingen van het product. Klachten die het gevolg zijn van ondeugdelijke opslag van de zaken door de wederpartij of onjuist gebruik van de zaken door de wederpartij en/of diens afnemer, kunnen nimmer in behandeling worden genomen. Voor gebreken en fouten alsmede de gevolgen hiervan, ook bij doorlevering aan derden, kan slechts garantie worden gegeven indien en voor zover de leveranciers van Kiestra ten aanzien van Kiestra garantie geven.

b.Kiestra is uit hoofde van zijn (eventuele) garantieverplichtingen slechts gehouden tot vervanging of reparatie van de betreffende zaak, zulks ter keuze van Kiestra.

c.Alle klachten dienen schriftelijk binnen 8 dagen na aflevering van de zaken of na het tijdstip waarop redelijkerwijze het gebrek geconstateerd had kunnen worden, te worden ingediend bij gebreke waarvan de wederpartij wordt geacht de betreffende zaken te hebben goedgekeurd. Na verloop van zes maanden wordt door Kiestra geen klacht meer in behandeling genomen.

d.Onverminderd het in lid c bepaalde, dienen alle klachten met betrekking tot een factuur, binnen acht dagen na de factuurdatum schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt met de factuur akkoord te gaan.

e.Klachten van welke aard ook schorten de betalingsverplichtingen van de wederpartij niet op.

f.Kiestra garandeert de deugdelijkheid van de door hem geleverde producten in die zin dat deze producten voldoen aan de door Kiestra ter zake opgegeven specificaties. Eventuele ondeugdelijkheid dient door de wederpartij te worden aangetoond.

g.De garantieverplichting van Kiestra ter zake van ondeugdelijkheid van de door hem geleverde producten cq. verstrekte adviezen zal nimmer een bedrag van eenmaal de factuurwaarde van het geleverde waarvan de ondeugdelijkheid is bewezen te boven gaan. Iedere andere vorm van schadevergoeding is uitgesloten.

h.Op de wederpartij rust de bewijslast dat de zaken waarop de klacht betrekking heeft dezelfde zijn als die welke door Kiestra zijn geleverd.

9.Aansprakelijkheid

a.Kiestra is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de wederpartij, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Kiestra toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Kiestra met betrekking tot door hem geleverde zaken jegens zijn wederpartij uitdrukkelijk beperkt is tot de nakoming van zijn garantieverplichtingen als vermeld in artikel 8. In alle andere gevallen is zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat een eventuele verzekering van Kiestra in het betreffende geval aan schade vergoed.

b.Het is de wederpartij niet toegestaan van Kiestra afkomstige of via haar geleverde verpakkingen te gebruiken, te verhandelen of in het verkeer te brengen anders dan met de oorspronkelijke inhoud welke aan de wederpartij is geleverd, bij overtreding waarvan Kiestra gerechtigd is de door hem daardoor geleden schade, van welke aard dan ook, op de wederpartij te verhalen.

10.Overmacht

a.Kiestra heeft het recht zich te beroepen op overmacht waaronder worden verstaan de omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst met de wederpartij verhinderen en die niet aan Kiestra zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt onder andere begrepen: werkstaking, bedrijfsbezetting, een gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde goederen of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij de toeleveranciers van Kiestra of andere derden waarvan Kiestra afhankelijk is en alle overige goederen en aangelegenheden waarop Kiestra geen invloed heeft.

b.Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Kiestra opgeschort. Indien de overmachtsperiode langer dan 6 maanden duurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een ver-plichting tot schadevergoeding bestaat.

c.Indien Kiestra reeds voor een deel heeft gepresteerd is hij gerechtigd tot een vergoeding van de kosten van die prestatie, welke hij heeft gemaakt tot het moment van intreden van de overmacht.

11.Toepasselijk recht en geschillen

a.Op alle rechtsbetrekkingen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en op alle overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

b.Alle geschillen tussen Kiestra en de wederpartij – waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd – zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement ‘s-Hertogenbosch.

12.Druk- en zetfouten.

Drukfouten, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Met deze prijslijst vervallen alle voorgaande prijslijsten.

13.Copyright

Copyright Kiestra. Alle rechten zijn voorbehouden aan Kiestra. Niets van Kiestra of andere publicaties van Kiestra, mogen worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, hetzij elektronisch, digitaal,  mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze, zonder nadrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Kiestra